Pravidla nákupu

 1. HD Crypto s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1522/2, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, IČO: 06923739, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290467 (dále jen „zprostředkovatel“) nabízí zprostředkování prodeje kryptoměn na burze prostřednictvím automatů smluvních partnerů.

 2. Zprostředkovatel pošle neprodleně zákazníkovi kryptoměnu na jeho peněženku v hodnotě, která je v době nákupu zobrazena při potvrzení prodeje, nicméně

  1. Kurz není garantován

  2. Zobrazená částka je odhadnuta dle historické zkušenosti zprostředkovatele, reálná může byt nižší nebo vyšší dle volatility trhu i poplatků v síti

  3. V případě, že nedojde k nákupu na burze, tak bude vrácena vložená částka zpět zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

 3. Transakce zapsaná do sítě kryptoměn (blockchain) je z principu nevratná. Zprostředkovatel odesílá kryptoměnu na zadanou adresu. Zákazník odpovídá za uvedení správné adresy virtuální peněženky.

 4. Zákazník se musí u zprostředkovatele zaregistrovat.

 5. Pro uskutečnění nákupu je nutné zprostředkovateli předat zejména:

  1. Jméno

  2. Příjmení

  3. Tel.

  4. Email

  5. Veřejná adresa úložiště kryptoměn

  6. Další nespecifikované technické údaje, jako IP adresa a verze prohlížeče

 6. Vedle výše uvedené služby zprostředkování prodeje kryptoměn nabízí zprostředkovatel i možnost zprostředkování příjmu a poslání plateb pomocí Bitcoinu a Litecoinu (službami zaplatkryptem.cz a cryptopay.cz). V takovém případě zákazník souhlasí s tím, že zprostředkovatel zajistí odeslání platby až v případě, že bude transakce v kryptoměně vedená od zákazníka ke zprostředkovateli potvrzena v síti dané kryptoměny nejméně třikrát.

 7. Obchodník se z opatrnosti považuje za osobu povinnou ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZpLV“), a vyhrazuje si proto právo provést identifikaci zákazníka podle § 7 ZpLV, a to způsobem a v případech stanovených v § 8 ZpLV, tedy jedná-li se o transakci v hodnotě převyšující v přepočtu částku 1.000 EUR nebo, bez ohledu na tento limit, vždy, pokud jde o podezřelý obchod.

  1. Identifikace zákazníka se provede vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři a přiložením průkazu totožnosti (dokladu o existenci právnické osoby), popř. dalších dokladů požadovaných podle ZpLV.
  2. Zákazník bere na vědomí, že provedení jeho identifikace je zákonnou povinností zprostředkovatele dle ZpLV, a proto se jí musí podrobit. Obchodník odmítne realizaci transakce se zákazníkem v případě, že se zákazník odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést nebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů.
  3. Zákazník bere na vědomí, že zprostředkovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že zprostředkovatel jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje zprostředkovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) ZpLV.
 8. Zákazník dále bere na vědomí, že současná právní regulace kryptoměn a obchodování s ní se může v budoucnu změnit, a zavazuje se proto tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto Podmínek, plně respektovat.

  1. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých daňových a jiných právních povinností souvisejících s držením kryptoměn.

  2. Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že hodnota kryptoměn je vysoce kolísavá (volatilní) a může proto v krátkém časovém období významně klesnout. I přes toto riziko zákazník žádá zprostředkování nákupu kryptoměny.

  3. Důrazně doporučujeme vlastníkům kryptoměn učinit bezpečnostní opatření proti možným hackerským útokům, kterými předejdou ztrátě či odcizení jím pořízené

 9. Odstoupení od smlouvy

  1. Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka při nákupu kryptoměn, že po vložení hotovosti do přístroje Partnera a následném stisknuti´ tlačítka “Potvrdit“ na obrazovce “nákup”, popř. jiného obdobného tlačítka potvrzujícího nákup kryptoměny, není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože nákupem kryptoměny naplňuje podmínky § 1837 písm. b) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Při prodeji kryptoměn není možné odstoupit od uzavřené smlouvy v době, kdy zprostředkovatel odeslal požadované množství kryptoměny na peněženku zákazníka, jejíž adresa je uložena na účtu zákazníka.

 10. Případné spory mezi zprostředkovatelem a zákazníkem lze řešit i mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník, který je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu (například Českou obchodní inspekci) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu doporučujeme nás nejdříve kontaktovat.

 11. Kontaktní údaje na zprostředkovatele: HD Crypto s.r.o., U Pergamenky 1522/2, Praha 7, IČO 06923739, email: support@hdcrypto.cz.

 12. Tyto Pravidla jsou platná a účinná od 15.5.2019, přičemž jsou k dispozici na https://www.hdcrypto.cz/agreements.

Máte zájem přijímat kryptoměny?

Zanechte nám na Vás telefonní kontakt nebo e-mail.
Do 24 hodin Vás budeme kontaktovat.

Spojte se s námi

Copyright © 2023 - HD Crypto s.r.o. Všechna práva vyhrazena.